Kontakt

Zveza diatonične harmonike Slovenije
ZDHS
Mestni trg 4
3310 Žalec

Klemen Rošer, predsednik ZDHS 
[m] +386 31 428 118
[e] info@zdhs.si

www.zdhs.si

Pridruži se nam

ANONIM.CO

Vzdevek 
Vsebina 
    

Prijava

Zapisnik ustanovnega občnega zbora ZDHS - dopolnitve

Zapisnik 1. seje Skupščine ZDHS

ZVEZE DIATONIČNE HARMONIKE SLOVENIJE

(v nadaljevanj ZDHS)

Datum:  06. 02. 2014

Kraj:  Šentjur pri Celju

Prisotni člani obeh društev ustanoviteljic:

Glasbeno društvo Melodija, zakoniti zastopnik Jenej Brilej: 42 članov, odsotnih 12;

Društvo harmonikarski orkester Primoža Zvira: 30 članov, odsotnih 8;

A:           Sklic 1. Skupščine je sklepčen.

B:            Izvolitev  delovnega predsedstva:

Za delovno predsedstvo se izvoli brez glasu proti:

Jernej Brilej –  predsednik

Primož Zvir – namestnik in overovitelj

Mitja Zupančič – zapisnikar 

Dnevni red:

 1. 1.       Seznanitev s postopkom registracije Zveze diatonične harmonike Slovenije
 2. 2.       Obravnava Poziva za dopolnitev vloge in uskladitev temeljnega akta ZDHS
 3. 3.       Sprejem dopolnitev
 4. 4.       Obravnava predloga logotipa ZDHS
 5. 5.       Sklic  2. seje Skupščine ZDHS
 6. 6.       Razno

 

 1. Aktualni predsednik ZDHS je vse prisotne člane obeh društev ustanoviteljic zveze ZDHS (Glasbeno društvo Melodija in Društvo harmonikarski orkester Primoža Zvira) ter oba zakonita zastopnika obeh društev, g. Jerneja Brileja in Primoža Zvira seznanil s potekom vložene registracije, ki je bila vložena 22. 01. 2014 pri UE Ljubljana ter z vsebini poziva za dopolnitev vloge. V tej točki ni bilo dodatnih vprašanj, saj je bilo članstvo obeh društev vseskozi sprotno obveščano o vodenju postopka preko e-pošte.
 2. Poziv za dopolnite vloge št. 215-81/2014-2 je bil predložen v vednost obema društvoma in obravnavan od točke do točke. Sprejet je bil sklep, da dopolnitve pod točko I. Pripravita oba zakonita zastopnika obeh društev soustanoviteljic  Zveze, točko II. Pa po sprejetju dopolnitev na 1. zasedanju smiselno dopolni predsednik Zveze diatonične harmonike Slovenije in jo v najkrajšem možnem času posreduje nazaj v postopek na UE Ljubljana.
 3. Članstvo obeh klubov je brez glasu proti sprejelo spremembe in dopolnitve Statuta ZDHS, kot sledi:
 4. V glavi Statuta se črta skrajšano ime ZDHS.
 5. V 2. členu Statuta se črta skrajšano ime in razmeji se sedež in naslov Zveze.
 6. 4. člen se smiselno prilagodi, glede na predloženo  obliko znaka ZDHS.
 7. V 6. Členu se črta zadnja alineja »druge naloge po sklepu organov ZDHS«.
 8. V 8. Členu se 4. Točka v zadnji alineji dopolni  » s črtanjem« in O izključitvi člana odloča Nadzorni svet s sklepom, o črtanju pa odloča Upravni odbor.
 9. V 8. Členu se uskladi drugi stavek drugega odstavka 4. Točke »s pravilnikom Upravnega odbora«.
 10. Uskladi se  8. Člen v 5. točki na način, da o višini članarine odloča Upravni odbor in ne Nadzorni svet.
 11. Dopolni se 11. Člen na način, da je potrebno sklic Skupščine najaviti najmanj 2 tedna pred datumom skupščine, po e pošti in z objavo na uradni spletni strani ZDHS. Skupščina na predlog predsednika ZDHS potrdi zapisnikarja in delovnega predsednika. Zapisnik je veljaven, ko ga podpišejo delovni  predsednik Skupščine, zapisnikar in en overovitelj zapisnika, ki se določi na vsakokratni skupščini.
 12. 12. Člen se smiselno dopolni, da ima vsak član z glasovalno pravico po en glas.
 13. V  17. Členu se v prvem odstavku točke 1 črta beseda praviloma, zato je stavek SS je 5 članski. 17. Člen se dopolni z novo 2. Točko na način: Preostale 4 člane SS predlaga predsednik SS, potrdi pa jih UO ZDHS. Obstoječe točke 2, 3 in 4 se smiselno preštevilčijo v 3, 4 in 5.
 14. Členi po 19. členu se zaradi boljše preglednosti  oštevilčijo.
 15. Tako se v prvem predlogu Statuta člen 19 preštevilči v člen 21 in dopolni,  kot sledi po standardni klasifikaciji za pridobitno dejavnost: 18.130 Priprava za tisk in objavo, 58.110 Izdajanje knjig, 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev, 58.140 Izdajanje revij in druge periodike, 58.190 Drugo založništvo, 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij, 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti, 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj, 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti, 90.010 Umetniško uprizarjanje, 91.011 dejavnost knjižnic, 91.012 dejavnost arhivov, 91.020 dejavnost muzejev.
 16. Smiselno se preštevilčijo in uskladijo točke v 8. poglavju, v 3. Členu pa se točka 5, 6 in 7 črta ter nadomesti z novo točko 5 »Opravljanje nepridobitne in pridobitne dejavnosti) Točka 8 istega 3. Člena se smiselno preštevilči v točko 6.
 17. V 10. Poglavju se v 1. Točki spremeni  » …sprejme in posreduje vsaj 10% od vseh članic ZDHS ali posamezni organ ZDHS«.Točke 2, 3, 4, 5 in 6 se črta. Sprejme se nova točka 2 v tem poglavju, kot sledi:«Postopek za začetek sprememb in dopolnitev Statuta, oziroma sprejem novega Statuta, skladno z ZDru-1, sprejme Skupščina.

Predlagane spremembe in dopolnitve sta sprejeli obe društvi ustanoviteljici Zvezde ZDHS brez glasu proti.

 1. Na seji so se obravnavali poslani predlogi celostne grafične podobe Zveze diatonične harmonike Slovenije, ,ki jih je poslal Robert Goter. Ker je poziv članstvu za pošiljanje predlogov CGP ZDHS do petka 07. 02. 2014, se o končnem mnenju članstvo še ni izreklo, bil je pa izglasovan sklep, da se smiselno spremeni in dopolni člen 4 v Statutu.
 2. Sklic 1. Skupščina ZDHS naj se skliče čim prej po vpisu Zveze v register Zvez, skladno s 14 dnevnim rokom za sklic Skupščine in najkasneje v treh tednih od prejema obvestila, da je Zveza diatonične harmonike Slovenije tudi uradno registrirana.
 3. Pod točko razno sta bili postavljeni dve vprašanji; kdaj bo narejena spletna stran in kakšen je realen datum sklica skupščine. Predsednik Mitja Zupančič je odgovoril, da je spletna stran v izdelavi, registracija domene zdhs.si in zdhs.eu je s pomočjo člana Zorana Zorka že registrirana, prva objava na spletni strani pa mora biti obvestilo o sklicu 1. Redne Skupščine, ki bo verjetno v prvi polovici meseca marca. Registracija Zveze ZDHS se pričakuje do konca meseca februarja 2014.

Seja je trajala od 17.00 do 20.00. Od 72 članov obeh društev ustanoviteljiv ZDHS je bilo prisotnih 52 članov obeh društev ustanoviteljic  in oba zakonita zastopnika obeh društev. Seja je bila sklepčna. 

Jernej Brilej, predsednik 

Primož Zvir, namestnik in overovitelj

Mitja Zupančič, zapisnikar

ZDHS, Mestni trg 4, 3310 Žalec | +386 31 640 485 | info@zdhs.si

ZDHS - Zveza diatonične harmonike Slovenije © 2014-2016. Vse pravice pridržane.