Kontakt

Zveza diatonične harmonike Slovenije
ZDHS
Mestni trg 4
3310 Žalec

Klemen Rošer, predsednik ZDHS 
[m] +386 31 428 118
[e] info@zdhs.si

www.zdhs.si

Facebook

ANONIM.CO

Vzdevek 
Vsebina 
    

Zapisnik 2. seje skupščine ZDHS

Ljubljana, Pod vrbo, 20. 03. 2014 ob 19.30 uri.

 1. Uvodni pozdrav, Mitja Zupančič

Pismo glasbenika, g. Vlada Maguše, diskusija.

 

2. Ugotovitev sklepčnosti

Do sedaj so člani ZDHS: Glasbeno društvo Melodija, Društvo harmonikarski orkester Primoža Zvira, Kulturno društvo HarmoniCorum in Zlatko Munda s.p.;


2.a Novi  člani (prijava na skupščini)

­­­­­­­Robert Goličnik s.p., Klemen Rošer s.p.,

Zoran Zorko (d.o.o.), Andrej Rak (KD), Toni Sotošek s.p., Robert Goter s.p.

 

2.b Ugotovitev volilne pravice:

10 članic ZDHS, prisotnih je 9 članic, Zlatko Munda je opravičil odsotnost in podelil enkratno pooblastilo za zastopanje Jerneju Brileju.

SKLEP: Skupščina je sklepčna. Glasovalno pravico ima 10 članov. Soglasno je sprejet sklep, da se mora letna članarina poravnati v 7-ih dneh od dneva Skupščine.

3. Izvolitev delovnega predsedstva:

Delovni predsednik: Jernej Brilej

Član in overovitelj zapisnika: Robert Goter

Zapisnikar:   Primož Zvir

4. Sprejem poslovnika Skupščine

Skupščino vodi izvoljeno delovno predsedstvo.

Sklepi se vpišejo ročno v predloženi delovni dokument, ki se ga na koncu popiše in žigosa po vseh straneh. Nato se zapisnik prepiše v čistopis. Zapisnik se objavi na spletni strani, rok za sprejemanje dopolnitev in pripomb je 14 dni od objave na spletu.

Preštevalec glasov je: Rok Zupančič .

SKLEP: Sprejme se priloženi poslovnik Skupščine. Poslovnik je bil sprejet  soglasno z 10 glasovi.

 

5. Volitve v organe ZDHS

1. Nadzorni svet:

Predsednik: Jernej Brilej (po funkciji – podpredsednik ZDHS)

Član: Zoran Zorko      

Član: Robert Goličnik

Sklep: V nadzorni svet so bili za dobo 4 let soglasno z 10  glasovi potrjeni zgoraj navedeni kandidati.

2. Upravni odbor:

1. Janez Fabjan

2. Zoran Lupinc

3. Robert Goter

4. Primož Zvir

5. Klemen Rošer

6.(v roku 1 meseca ga predlaga predsednik ZDHS iz ne zastopane regije)

7. Mitja Zupančič (po funkciji)

 

Sklep: V UO ZDHS so bili za dobo 4 let izvoljeni zgoraj navedeni člani z 10 glasovi.

3. Strokovni svet:

1. Zoran Lupinc (predsednik)

2. Klemen Leben

3. Simon Mlakar

4. Toni Sotošek

5. Janez Fabjan

Sklep: Po predlogu predsednika ZDHS in po izbiri predsednika SS se potrdi SS v sestavi. Sestavo Strokovni  sveta je potrdilo vseh 10 glasujočih na Skupščini.  Prof. Lupinc opravi še individualni razgovor z gospodom Janezom Fabjanom.

6.  Poročilo o opravljenem delu 05. 01. – 20. 03. 2014 (poročevalec Mitja Zupančič)

a. Izveden je celoten postopek registracije ZDHS.

b. Odprt je poslovni račun pri Sberbank d.d.

c. Izbrano je računovodstvo K-R storitve in vpeljan celotni računovodski postopek

d. Vzpostavljena je internetna stran www.zdhs.si in tudi rubrika anonim.co.

e. Izdelana je CGP

e. Narejene so baze podatkov mentorji, ansambli

f. Formiran je strokovni svet, ki je že imel dva sestanka

g. Sklenjen je dogovor s Temsigom

h. Predvideni datum dogodka (rezervacija narejena) Dobro za harmoniko je 28.11. 2014, Klub CD

i: Predvideni datum Državnega tekmovanja v igranju na diatonično harmoniko je 17. – 19. 4. 2015, II. preddverje CD in Kosovelova dvorana

j: Obiskali smo FMM

k: Medijsko sodelovanje z Nedeljskim dnevnikom

l: Dogovorjeno je sodelovanje s HarmonikaWelt

m: Zaprošen je sestanek na MK

n: Sklicana je 2. Skupščina

7. Potrditev višine članarine za leto 2014 (poročevalec Jernej Brilej)

A: Članarina za društva, klube in druge pravne osebe: 250 EUR

B: Članarina za s.p.: 250 EUR

C: Članarina za podpornike in simpatizerje: 15 EUR

D: Članarina mladi do 15 let: 5 EUR

E: Članarina častni člani: ni članarine

Skladno s Statutom imajo volilno pravico in možnost biti izvoljeni v organe ZDHS samo člani pod točko 1. in 2., ob plačani članarini.

SKLEP: Točka c: članarina za podpornike in simpatizerje. Prvotni predlog 50 EUR se zavrže. Glasovalo se je med 10 EUR  in 15 EUR članarine. S 7 glasovi ZA  in 3 proti je bil izglasovan  predlog za 15 EUR članarine.

8. Programske usmeritve Strokovnega sveta (poročevalec Zoran Lupinc)

1. Priprava glasbenega Curriculuma za poučevanje diatonične harmonike na  srednji stopnji izobraževalnega sistema.

2. Priprava razpisa za izvedbo uradnega državnega tekmovanja v igranju na diatonično harmoniko v sodelovanju s Temsigom vsako 3. leto.

Trofeja DEMIAN

(Cyrill Demian, armenskega rodu, živel na Dunaju, uradno je 23. maja 1829 na Dunaju patentiral prvo diatonično harmoniko).

 1. Kategorije kot Temsig (dodali bi še 2.a, 2.b in 3.a, 3.b)
 2. Tekmovalni program naj obsega obvezno skladbo, ljudsko skladbo in skladbo po lastnem izboru (nastopi naj se snemajo)
 3. Ni nobene omejitve glede harmonike (poltoni, registri…)
 4. 5 članska strokovna komisija, najvišja in najnižja ocena ne šteje (predmet pravilnika, ki je še v pripravi).
 5. Priprava notografije za obvezne skladbe
 6. Poenotenje modelov diatonične harmonike (osnovnih tablatur)
 7. Vzpodbujanje igranja in učenja po notnem zapisu
 8. Priprava razpisa 2015. Tekmovanje je namenjeno tudi skladateljem
 9. Strokovna pomoč vsem članom ZDHS
 10. Izdelava programov v smeri: ljudsko glasbilo, narodnozabavno in koncertno
 11. Koncertni abonma za diatonično harmoniko

 SKLEP: Soglasno z 10 glasovi ZA se sprejmejo  predlagana izhodišča za načrt dela Strokovnega sveta.  

9. Programske usmeritve ZDHS 2014 / 2015 (poročevalec Mitja Zupančič)

1. Curriculum

2. Demian

3. Dobro za harmoniko

4. Razpis za izvedbo cikla tekmovanj 2015

4. Strokovna in pravna pomoč članom ZDHS

5. Mednarodno sodelovanje

6. Vzpostavitev delovne skupine proizvajalci harmonik

SKLEP: Z 10 glasovi za se potrdijo programske usmeritve za leto 2014/2015.

 

10. Potrditev finančnega načrta za leto 2014

Stanje prihodkov na dan 20. 03. 2014:

Vplačane članarine:

Glasbeno društvo Melodija: 250 EUR

Kulturno društvo HarmoniCorum: 250 EUR

Zlatko Munda s.p.: 250 EUR

Donacije:

Jernej Brilej: 500 EUR, nakazilo

Zoran Zorko: internetne domene, internetna stran (cca 400 EUR)

Robert Goter: CGP, sodelovanje pri likovni zasnovi

Odhodki do 20. 03. 2014:

Odprtje računa: 15, 30 EUR

Stanje na računu dne 20. 03. 2014: 1.234,70 EUR

Predvideni odhodki do 31.3. 2014

Povračilo stroškov izdelave žiga: 30,00 EUR

Povračilo stroškov registracije: 31,72 EUR

Marko Marinšek: plačilo CGP 244 EUR

Aleksander Mrvič: plačilo internetnih strani (večjezično), sponzorira Z. Zorko

Mitja Zupančič:  stroški vodenja ZDHS za 3 mesece (potreben dogovor z NS)

Banka: stroški vodenja računa ( 6 mesecev 50% popust) a 8 EUR

Računovodstvo: 80,52 EUR (66,00 EUR + ddv), prvi mesec gratis

Finančni načrt za leto 2014 bruto:

Strokovni svet: 5.000 EUR

Vodenje ZDHS: 9.600 EUR (uskladiti z NS)

Organizacija in izvedba projekt Dobro za harmoniko: 3.000 EUR

Drobne tiskovine, materiali, tisk obveznih skladb, internetna stran: 1.000 EUR

Vodenje računa: 112 EUR

Vodenje računovodstva: 724,68 EUR

Skupaj:  19.436,68 EUR

Predvideni prihodki:

Članarina: 6.250 EUR (vsaj 25 društev ali s.p.- jev članic)

Donacije in sponzorstva: 4.186,68 EUR

Izobraževalne delavnice: 1.000 EUR

Javna sredstva v letu 2014: 0 EUR

Prireditev: 8.000 EUR (200 ljudi a 40 EUR)

Cikel tekmovanj: 0 EUR

Organizacija državnega tekmovanja: 0 EUR

Skupaj: 19.436,68 EUR

11. Razno

Svetovno prvenstvo 2015 Portorož (HWO)

Pogajalska skupina v sestavi: Robert Goter, Jernej Brilej in Mitja Zupančič bo v začetku meseca maja vzpostavila kontakt in skušala poiskati sinergije s HWO v zadovoljstvo tekmovalcev, organizatorjev in staršev.

Harmonikawelt ( 2 strani): prispevke zbira Jernej Brilej, ki jih tudi prevede v nemščino, uredi in pošlje na uredništvo (ga.  Andrea Iven – andrea.iven@koelnerverlagsagentur.de)

Prelog častnih članov: Marjan Kregar, Franc Mihelič, Lojze Peterle, Brane Klavžar, Slavko Avsenik, Vilko Ovsenik. Osebne kontakte za soglasja pridobi predsednik ZDHS.

Nujna je dobra medijska komunikacija.

Drugi predlogi: Predsednik ZDHS je vsem prisotnim razdelil Nedeljski dnevnik z intervijujem ZDHS in časopis Harmonikawelt. Članstvo je prosil za večjo odzivnost in sodelovanje.

Seja se je zaključila ob 22.45 uri.

Zapisnikar:                                                        Delovni predsednik:                                                    Overovitelj:

Primož Zvir                                                        Jernej Brilej                                                                      Robert Goter

                                                                              Ljubljana, 20. 03. 2014

ZDHS, Mestni trg 4, 3310 Žalec | +386 31 640 485 | info@zdhs.si

ZDHS - Zveza diatonične harmonike Slovenije © 2014-2016. Vse pravice pridržane.