Kontakt

Zveza diatonične harmonike Slovenije
ZDHS
Mestni trg 4
3310 Žalec

Klemen Rošer, predsednik ZDHS 
[m] +386 31 428 118
[e] info@zdhs.si

www.zdhs.si

Pridruži se nam

ANONIM.CO

Vzdevek 
Vsebina 
    

Prijava

Zapisnik 1. seje UO in NS

ZAPISNIK 1. SEJE UO IN NS ZDHS

ki je bila dne 18. 05. 2014 ob 11.00 v hotelu Žonta v Šentjurju pri Celju.

Prisotni člani UO: Zoran Lupinc, Klemen Rošer, Primož Zvir, Mitja Zupančič

Prisotni člani NS: Jernej Brilej, Zoran Zorko

Opravičili: Janez Fabijan, Robert Goličnik

Odsoten: Robert Goter

Dnevni red:

1.       Ugotovitev sklepčnosti
2.      
Potrditev predlaganega dnevnega reda
3.      
Poročilo predsednika ZDHS o do sedaj opravljenih aktivnostih
4.      
Razdelitev nalog
5.      
Razno

1.       točka

Predsednik je ugotovil, da so prisotni 4 člani od izvoljenih 5 članov, zato je UO sklepčen. Enako je sklepčen tudi NS, saj sta od izvoljenih 3 članov prisotna na seji 2 člana.

2.       točka

Predlagani dnevni red je sprejet brez glasu proti. Dodatnih predlogov ni bilo.

3.       točka  

 1. Zveza je registrirana.
 2. Vzpostavljena je internetna stran.
 3. Opravljen je bil sestanek z Aleksandrom Mervičem, ki je za prevzel vzdrževanje in polnjenje internetne strani. Dogovorjeno je paušalno mesečno plačilo,  ki se ga poravna v enkratnem znesku z valuto september 2014 za tekoče leto.
 4. Marinšek je bil obveščen, da je sprejeta njegova CGP in da naj skladno s sklepom Skupščine pošlje račun za 200 eur + ddv ter že izdelano CGP. Odgovora niti računa ZDHS še vedno ni prejela.
 5. Pregleda in podpiše se pogodba z računovodskim servisom K-R rač. storitve, ki bo v naslednjih dneh tudi izstavilo račune za že vplačano članarino.
 6. Strokovni svet je imel že dve seji in pospešeno pripravlja razpis za nove skladbe, ki bodo vključene v tekmovanje.
 7. Strokovni svet pripravlja tudi razpis za Mednarodno tekmovanje za trofefo C. Demiana, ki bo hkrati štelo tudi za uradno državno tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko.
 8. Edina finančna odliva iz računa sta bila povračilo stroškov za registracijo in izdelavo žiga v skupni vrednost 61,72 eur in polovični stroški vodenja bančnega računa. Stanje na računu ZDHS na dan 18. 5. 2014 je 2.413,58 EUR.
 9. Urediti je potrebno statuse vplačnikov (fizična oseba, s.p., klub, d.o.o., itd.). Še vedno niso plačane članarine članov, ki so bili na ustanovni skupščini in so tudi glasovali s polno glasovalno pravico. Novi član je KD Kraška Harmonika, drugi dve društvi članici sta še Glasbeno društvo Melodija in KD HarmoniCorum. Ostali člani so s.p., imamo enega simpatizerja zveze.
 10. Članstvo se ne odziva na maile, nima nikakršnih pobud, na anonimco ni prišla nobena prijava.
 11. Klemen Rošer je prostovoljno izdelal FB stran, ki že registrira oglede.
 12. Andrej Gropajc je ponudil, da podpre Zvezo preko objav na frajtonarca.info.
 13. Člani NS še vedno niso potrdili honorarja za vodenje ZDHS. Na sami seji sta višino honorarja 600 EUR neto ustno potrdila predsednik NS Jernej Brilej in član NS Zoran Zorko. Jernej Brilej bo pripravil tudi pisni sklep in ga posredoval predsedniku ZDHS. 

Sklep: Člani UO in NS sprejmejo poročilo v vednost in po odprtem pogovoru sprejmejo sklep, da se Marinška ponovno spomni na račun, sicer se mu zahvali za sodelovanje, da se podpiše pogodba z računovodskim servisom in da se del sredstev nameni za vzpostavitev aktivne net, fb, twitter strani ter za PR, saj bomo le tako pripeljali denar na Zvezo in vzpodbudili člane za aktivno sodelovanje in članstvo.

4.       točka

 1. Ustanovi se skupina za e-medije in promocijo. Vodi jo Zoran Zorko, člani so še Aleksander Mervič, Klemen Rošer in Primož Zvir. Zoran Zorko se pogovori tudi z Marjanco Antič glede priprave pr-a. V roku enega tedna tudi predloži program za marketing FB & WEB PAGE.
 2. Jernej Brilej imenuje in vodi skupino za sodelovanje s HWö, prevzame zbiranje prispevkov za WELT HARMONIKO in jih tudi prevede v nemški jezik ter osebno obišče vse učitelje diatonične harmonike v vzhodni Sloveniji.
 3. Zoran Lupinc skupaj s SS pripravi: do 20. 6. Razpis za nove skladbe, ki je odprt do 30. 9.  2014.  Do 15. 10. pripravi tudi razpis za 1. mednarodno tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko za trofejo C. Demian, ki hkrati velja tudi za uradno državno tekmovanje. Predvideni datum tekmovanja je 12. 4. 2015  v prostorih Cankarjevega doma v Ljubljani. GŠ Celje in njenega ravnatelja Simona Mlakarja, ki je tudi član ZDHS se  nagovori za pomoč pri izdelavi notografije iz predloženih posnetkov za člane ZDHS.
 4. Zoran Lupinc se tudi pogovori z Janezom Fabijanom in ga pooblasti za ustanovitev in vodenje skupine »Izdelovalci harmonik«.
 5. Mitja Zupančič pripravi in  do 15. 6. 2014 predloži članom UO projekt »Dobro za harmoniko«, ki bo 28. 11. 2014 v Klubu Cankarjevega doma. Upošteva se tudi humanitarna nota in projekt imenovanja »Ambasadorji diatonične harmonike«.
 6. Mitja Zupančič tudi napiše 10 usklajenih izhodišč delovanja ZDHS, ki bodo članom služili pri morebitnih lokalnih medijskih nastopih in sodelovanju s sedmo silo.
 7. Člana NS obvestita predsednika ZDHS, da je NS potrdil predlog nagrade za vodenje ZDHS, ki je bil obravnavan na 2. Skupščini in je 600 EUR neto/ mesec, s pripombo, da se mesečna nagrada izplačuje skladno s tekočim finančnim stanjem zveze.  

Vsi sklepi so sprejeti soglasno.

5.       Točka

Predsednik je napovedal, da bo vztrajal pri obljubljenih in prvotno začrtanih ciljih, ki so bili: registracija in zagon ZDHS, priprava in izvedba koncerta »Dobro za harmoniko«  ter razpisa in organizacije 1. tekmovanja za trofejo Demian.  S  5. 1. 2016, točno na sredini mandata, pa naj bi predal mesto novemu predsedniku, ki bi bil viden glasbenik in profesionalnemu sekretarju Zveze. Dodatnih vprašanj ali komentarjev ni bilo.

Seja se je zaključila ob 13.15.  

ZDHS, Mestni trg 4, 3310 Žalec | +386 31 640 485 | info@zdhs.si

ZDHS - Zveza diatonične harmonike Slovenije © 2014-2016. Vse pravice pridržane.