Kontakt

Zveza diatonične harmonike Slovenije
ZDHS
Mestni trg 4
3310 Žalec

Klemen Rošer, predsednik ZDHS 
[m] +386 31 428 118
[e] info@zdhs.si

www.zdhs.si

Facebook

ANONIM.CO

Vzdevek 
Vsebina 
    

ZAPISNIK 8. SKUPŠČINE ZDHS

Datum: 23.4.2018
Začetek: 9.00
Kraj: Vransko

Zapisnikar: Nejc Pačnik
Delovni predsednik: Primož Zvir
Overovitelj zapisnika: Rok Sitar

Prisotni: Primož Zvir, Nejc Pačnik, Klemen Rošer, Rok Sitar, Franci Kolar, Žan Bregar, Simon Plemenitaš, Matej Banovšek, Franci Falant

Opravičili izostanek: Aleksander Mrvič, Toni Sotošek, Boštjan Povše, Janez Lekše, Janez Fabijan, Jernej Brilej

Odsotni: Rok Švab, Zlatko Munda, Andrej Rak

Na skupščini je bilo prisotnih 9 članov od 18, od tega ima volilno pravico 9 članov.
3 člani so zaradi svoje odsotnosti s pisno izjavo podelilo svojo glasovalno pravico članom ZDHS.

Aleksander Mrvič je s pisno izjavo svojo glasovalno pravico zaradi odsotnosti podelil Nejcu Pačniku.
Jernej Brilej in Boštjan Povše sta s pisno izjavo svojo glasovalno pravico zaradi odsotnosti podelila Klemnu Rošerju.

Skupščina JE sklepčna saj je prisotnih več kot 2/3 članov oz. so člani, ki so opravičili izostanek podelili glasovalno pravico prisotnim.

Potrjevanje dnevnega reda: Dnevni red je bil soglasno sprejet.

DNEVNI RED:
1. POZDRAV PREDSEDNIKA
2. POROČILO PREDSEDNIKA ZDHS IN PREDSEDNIKA STROKOVNEGA SVETA O DELU V LETU 2018
3. FINANČNO POROČILO ZDHS ZA 2018
4. DRŽAVNO PRVENSTVO 2019
5. VOLITVE NOVIH ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA
6. ČLANARINA 2020
7. DRŽAVNO PRVENSTVO IN POKAL SLOVENIJE 2020
8. RAZNO

1. POZDRAV PREDSEDNIKA
Predsednik ZDHS g. Klemen Rošer je najprej pozdravil vse prisotne člane.
Po pregledu prisotnosti, ugotavljanju sklepčnosti je predsednik podal predlog dnevnega reda, zapisnikarja v obravnavo.
Podan je bil predlog sklepa, da skupščina sprejme predlagan dnevni red, zapisnikarja in dan na glasovanje.
Za sklep 1 in 2 so glasovali vsi prisotni člani soglasno ZA, nihče proti, nihče vzdržan.

Sklep 1: Člani so potrdili predlagani dnevni red skupščine.

Sklep 2: Za zapisnikarja so prisotni člani izvolili Nejca Pačnika.

2. POROČILO PREDSEDNIKA ZDHS IN PREDSEDNIKA STROKOVNEGA SVETA
Predsednik ZDHS g, Klemen Rošer je podal poročilo o delovanju zveze v letu 2018,
Predsednik Strokovnega sveta g. Franci Kolar je podal poročilo o delu Strokovnega sveta v letu 2018.

3. FINANČNO POROČILO ZDHS 2018
Blagajnik g. Nejc Pačnik je podal finančno poročilo zveze za leto 2018.

Sklep 3: Člani potrdijo finančno poročilo. Delo zveze je bilo transparentno in v skladu s statutom o delovanju ZDHS. Člani se strinjajo, da se dolžnikom pošlje opomine in jih s tem opozorijo.

4. DRŽAVNO PRVENSTVO 2019
Predsednik ZDHS g. Klemen Rošer je podal poročilo o 5. Državnem prvenstvu, ki je potekalo 7.4.2019 v domu Kulture Velenje.

Sklep 4: Člani so se strinjali, da je bila izvedba 5. Državnega prvenstva transparentna in odlično izpeljana.

5. VOLITVE NOVIH ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA
Podan je bil predlog sklepa, da skupščina razreši člana Upravnega odbora: Robert Goličnik in Primož Štajnar in dan na glasovanje.

Podan je bil predlog sklepa, da skupščina izvoli nova člana Upravnega odbora: Matej Banovšek in Franci Falant in dan na glasovanje.

Za predlagani sklep so glasovali vsi člani, soglasno ZA, nihče proti, nihče vzdržan.

Sklep 5: Člani so iz Upravni odbora razrešili Roberta Goličnika in Primoža Štajnarja in namesto njiju imenovali Mateja Banovška in Francija Falanta.

6. ČLANARINA 2018
Po razpravi je bil podan predlog sklepa, da višina članarine ostane nespremenjena in dan na glasovanje.
Za predlagani sklep so glasovali vsi prisotni člani soglasno ZA, nihče proti, nihče vzdržan.

Sklep 8: Člani so potrdili višino članarine za leto 2020 in se strinjali, da mora biti članarina poravnana v predpisanem roku v nasprotnem primeru bodo vsem neplačnikom izdani opomini za plačilo.

7. DRŽAVNO TEKMOVANJE IN POKAL SLOVENIJE 2020
Potekala je diskusija o organizaciji državnega tekmovanja in pokala Slovenije. Podani so bili predlogi za izvedbo obeh tekmovanj.
Sklep 9: Člani so potrdili, da se v najkrajšem možnem času podajo predlogi organizatorjev. Predloge obveznih skladb člani pošljejo na mail ZDHS do 31.5.2018 in notografijo za obvezne skladbe do 15.6.2019, da se lahko pripravi razpis za novo tekmovalno leto.

8. RAZNO
Sklep 9: Pod točko razno so se člani strinjali, da je potrebno prestaviti naslov ZDHS
- Podelitev certifikata se bo izvedla na novinarski konferenci v mesecu maju
- priprava predlogov za nove kategorije na državnem prvenstvu


SEJA JE BILA ZAKLJUČENA OB 11.00

Delovni Predsednik: Primož Zvir
Zapisnikar: Nejc Pačnik
Overovitelj: Rok Sitar

ZDHS, Mestni trg 4, 3310 Žalec | +386 31 640 485 | info@zdhs.si

ZDHS - Zveza diatonične harmonike Slovenije © 2014-2016. Vse pravice pridržane.